Görev & Sorumluluklar

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Belediye Kanununun 7. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Cumayeri Belediye Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

Belediye Başkanlığının görev ve sorumlulukları

 1. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Cumayeri Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak.
 2. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyellerinin, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak.
 3. Kanunlarla Cumayeri Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak.
 4. Cumayeri Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine ruhsat vermek ve bu iş yerlerini denetlemek.
 5. Cumayeri Belediyesi ulaşım ana plânını yapmak, koordine etmek ve uygulamak, trafik düzenlemelerinin gerektirdiği tüm tedbirleri almak.
 6. Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, bakım ve onarımmını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlüllükler koymak, ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek.
 7. Coğrafî ve kent bilgi sistemleri kurmak.
 8. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak.
 9. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak.
 10. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahallarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak.
 11. Gıda ile ilgili olanlar da dâhil, birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak.
 12. Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
 13. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek ve ruhsat vermek.
 14. Sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphhane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak.
 15. Gerektiğinde; sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
 16. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yenidden inşa etmek.
 17. Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, işletmmek veya işlettirmek.
 18. Toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
 19. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak.
 20. Derelerin ıslahını yapmak. Kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
 21. Mezarlık alanlarını tespit etmek. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 22. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemmek.
 23. İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek; konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önllemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatlları vermek.
 24. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
 25. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.